Oglądając reklamy czy czytając informacje na temat ubezpieczeń na życie, często spotykamy się z pojęciem sumy ubezpieczenia. Czym jest suma ubezpieczenia i co na nią wpływa?

Suma ubezpieczenia zwana jest inaczej sumą gwarancyjną lub limitem odpowiedzialności. To kwota pieniężna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego względem ubezpieczonego, a zobowiązanie to zawierane jest w formie umowy zwanej polisą. Suma ubezpieczeniowa jest wybierana przez ubezpieczonego i związana ściśle z ryzykiem ubezpieczeniowym, które bierze na siebie towarzystwo ubezpieczeniowe. W zależności od tego stopnia ryzyka ustalana jest wysokość składki ubezpieczeniowej. Wpływ na nią ma wiek ubezpieczonego (im młodszy wiek, tym niższa składka), jego stan zdrowia i ryzyko wystąpienia u niego chorób dziedzicznych, wykonywany zawód, zwłaszcza jeśli jest związany z częstymi podróżami, nałogi, fakt posiadania dzieci i mieszkania.

Suma ubezpieczenia podstawowej ochronnej polisy na życie wypłacana jest wskazanej przez ubezpieczyciela osobie w przypadku śmierci ubezpieczonego, pod warunkiem że okoliczności tej śmierci nie wchodzą w skład tzw. wyłączeń (czyli sytuacji, np. gdy śmierć nastąpiła podczas popełniania przez ubezpieczonego przestępstwa, w wyniku działań wojennych lub aktów terrorystycznych z udziałem ubezpieczonego, w wyniku samobójstwa w okresie karencji itp.). Każde ubezpieczenie na życie opisuje wyłączenia w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i bezwzględnie należy się z nimi zapoznać.

Jeśli ubezpieczony rozszerzył swoją polisę o umowy dodatkowe, np. polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków, ciężkiego zachorowania, trwałego kalectwa, utraty pracy itp., w przypadku zaistnienia wymienionych w polisach zdarzeń wypłacany będzie określony procent sumy ubezpieczenia. Na przykład w razie nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego nastąpił – zgodnie z orzeczeniem komisji lekarskiej – ubytek zdrowia, ubezpieczonemu zostanie wypłacona kwota będąca iloczynem sumy ubezpieczenia i określonego przez tę komisję procentu ubytku jego zdrowia.

Sumę ubezpieczenia należy tak dobrać, by z jednej strony naliczone składki były realne do spłacania, a z drugiej – by wysokość odszkodowania w wyniku śmierci ubezpieczonego pozwalała jego rodzinie na finansową stabilność – z reguły jest to wysokość trzyletnich zarobków ubezpieczonego.