Uposażony to osoba upoważniona do odbioru świadczenia po śmierci ubezpieczonego. Warto w umowie określić kim jest osoba uposażona, gdyż jej brak, może utrudnić wypłatę polisy. Wskazanie uposażonego to wybór osoby, która zajmie się wszystkimi formalnościami związanymi z wypłaceniem odszkodowania oraz otrzyma z jego tytułu świadczenie.

Uposażonym może zostać każda osoba. Uposażony jest podmiotem stosunku ubezpieczenia. Nie jest on w żaden sposób stroną umowy a jego dobro osobiste – życie nie jest przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej.  Jest to osoba trzecia, na której rzecz zawarta została umowa ubezpieczenia na życie.

Niezależnie od tego czy jest to członek rodziny, czy nie. Najczęściej jednak uposażonymi są członkowie rodziny lub bliscy przyjaciele. Istnieje możliwość uposażenia osoby niepełnoletniej, lecz w takim przypadku procedura wypłaty świadczenia może być utrudniona. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia na życie można dowolnie zmieniać osoby uposażone, dlatego też warto poczekać z uposażeniem niepełnoletniego dziecka, do momentu jego osiemnastych urodzin. Zmiany zapisów mogą dotyczyć również wykreślenia po rozwodzie byłej żony z listy uposażonych.

Procedura zgłoszenia osoby uposażonej jest dosyć prosta. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego zasady te mogą się nieznacznie różnić. Aby poprawnie wskazać osobę uposażoną, wystarczy podać jej dane osobowe, numer PESEL, określić stopień pokrewieństwa oraz procentowy udział uposażonego w świadczeniu. W związku z tym, iż można uposażyć kilka osób należy podać procentowy udział każdej osoby uposażonej w sumie ubezpieczenia. W przypadku wskazania więcej niż jednego uposażonego bez oznaczenia ich udziału w sumie ubezpieczenia,  osoby te są uprawnione do sumy ubezpieczenia w równych częściach.

Ubezpieczenie na życie wypłacane w momencie śmierci w żaden sposób nie służy bezpośrednio ubezpieczonemu, tylko osobom, które upoważnione są otrzymania odszkodowania. W takim układzie osoba uposażona staje się kluczowym elementem umowy. To głównie z myślą o bezpieczeństwie i ochronie osób uposażonych wykupujemy polisę na życie.

W ogólnych warunkach ubezpieczenia zawarte są również informacje o podziale sumy ubezpieczenia w sytuacji, gdy nie wybrano uposażonego. Zazwyczaj jest to podział pomiędzy członków rodziny ubezpieczonego. Świadczenie jest wypłacane na rzecz członków rodziny ubezpieczonego w następujący sposób:

  • małżonek,
  • dzieci – w częściach równych,
  • rodzice – w częściach równych,
  • rodzeństwo – w częściach równych,
  • pozostałe osoby będące spadkobiercami ubezpieczonego.

Podsumowując, uposażony to osoba na rzecz której zostanie wypłacone świadczenie po śmierci uposażonego. Wybór tej osoby należy tylko do zawierającego umowę ubezpieczenia. Takie dodatkowe ubezpieczenie na życie stanowi doskonałe finansowe zabezpieczenie dla osób uposażonych.

Na tej stronie możesz przeczytać, jak dobrze podejść do wyboru ubezpieczenia na życie i osoby uposażonej.