❌ Wyłączenia w ubezpieczeniu na życie - Co nie jest objęte?

Wyłączenia są sytuacjami, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma obowiązku wypłacenia odszkodowania ubezpieczanemu mimo zajścia określonego w umowie. Znajdziemy je w każdej umowie ubezpieczeniowej i OWU. Najbardziej popularnym wyłączeniem w umowach ubezpieczenia na życie są chyba samobójstwa (choć po dwóch latach od zawarcia umowy wyłączenie to przestaje – szkoda jest spowodowana umyślnym działaniem ubezpieczanego i dlatego agencja nie za nią nie odpowiada.

Oprócz tego wymienionego przez nas we wstępie, najczęstszymi wyłączeniami są:

  • szkody spowodowane zatajeniem informacji na temat stanu zdrowia przy zawieraniu umowy
  • samookaleczenia ubezpieczanego lub okaleczenia na własną prośbę
  • obrażenia w wyniku działań wojennych, ataków terrorystycznych
  • śmierć w wyniku uprawiania sportów ekstremalnych
  • śmierć spowodowana prowadzeniem pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  • śmierć w wyniku podróży nielicencjonowanymi liniami lotniczymi
  • zatrucie spowodowane nadużyciem alkoholu lub narkotyków albo przedawkowaniem leków
  • uprawianie niebezpiecznych zawodów takich jak płetwonurek czy pilot
  • szkody powstałe w wyniku dobrowolnego udziału w protestach i strajkach

Pamiętajmy, że oprócz wyłączeń istnieje także okres karencji, czyli czas na początku trwania umowy, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma obowiązku wypłaty świadczenia mimo zajścia określonego w umowie w przypadku, gdy szkoda jest nieunikniona. Przykładem może być kobieta, która zaszła w ciążę, a dopiero potem chciałaby się ubezpieczyć i otrzymać świadczenie za urodzenie dziecka. Odszkodowania nie dostaniemy też, gdy bezszkodowo przeżyjemy cały czas trwania umowy terminowej.